Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: • Opdrachtnemer: Marloes de Groot eigenaar kracht en evenwicht coaching, gevestigd te Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85120340 gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

 • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, veelal de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind;
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;
 • Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Kind: De minderjarige ten behoeve van wie opdrachtgever de overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.
 • Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van opdrachtnemer, op iedere overeenkomst tussen partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst tussen partijen, dan zullen deze ook op toekomstige overeenkomsten tussen partijen van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Kennismaken / informatie-uitwisseling

 1. Indien partijen niet eerder een overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een gesprek plaatsvinden.
 2. Tijdens een eerste afspraak zal opdrachtnemer de opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven.
 3. Opdrachtgever zal opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal opdrachtgever aan opdrachtnemer mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.

 Artikel 4. Overeenkomst

1.Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar Naw gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastleggen in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden

 1. In afwijking van lid 1 kan een overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan opdrachtgever zijn bevestigd en door opdrachtgever akkoord verklaard.
 2. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.
 3. Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het kind. De gezaghebbende ouder die opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.
 4. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het kind, dan is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het opdrachtnemer niet of niet langer toegestaan om het kind te begeleiden.
 5. Indien opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever zal opdrachtnemer volledig vrijwaren indien opdrachtnemer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Artikel 5. Regels rond afspraken

1.Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 48 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren inzien zijn niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Extra afspraken omtrent kinderen:

Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.

 1. Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.
 2. Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor opdrachtnemer. 

Artikel 6. Tarieven

 1. Aanbiedingen van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.
 2. De geldende tarieven staan vermeld op www.krachtenevenwicht en worden op verzoek aan opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 3. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

Artikel 7. Factuur en betaling

 1. Opdrachtnemer stuurt opdrachtgever een tikkie en een factuur voor de overeengekomen dienstverlening.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 7 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 Artikel 8. Vertrouwelijkheid en privacy 1.

 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. Voor overleg met derden in het belang van het kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.
 2. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van opdrachtgever en het kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever (of cliënt) blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10. Klachten en geschillen

 1. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of de Jeugdwet.
 2. Cliënten van opdrachtnemer kunnen een beroep doen op de klachtenregeling en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. Indien de klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie.
 3. Voor de klachtenprocedure en het klachtenreglement, ik verwijs hiervoor derhalve naar de site van Adiona https://www.adiona.nl/over-adiona/klachtenloket/.

Artikel 11. Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.